Markiseeksperten logo

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
for
Markiseeksperten

1. Anvendelse

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt "disse vilkår" eller "vilkårene") for Markiseeksperten ejet af Scandinavian Commerce S.M.B.A., CVR-nr. 31 88 85 14 (herefter benævnt "leverandøren") er gældende for salg og levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt "ydelse(n)" og/eller "produkt(er)") fra leverandøren, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Disse vilkår gælder, uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for leverandøren, medmindre leverandøren udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

2. Produktet

2.1 Markisen bestilles i en given længde og udfald. Længden er markisekassettens længde hvor den er bredest, hvilket betyder, at markisens dug er kortere end den angivne markise-længde. Længden af udfaldet er målt fra montagegrundlaget til yderkanten af markisens forbom. Stoffets udfald er således kortere end det angivne udfald.

2.2 Markisen leveres som udgangspunkt med vægbeslag. Loft- eller spærbeslag bestilles separat.

3. Tilbud / ordreaftaler

3.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

3.2 Tilbud omfatter kun montering, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

3.3 Mellemsalg forbeholdes.

3.4 Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem, før leverandøren har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.

3.5 Når intet andet er angivet, er et tilbud fra leverandøren afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare. Såfremt dette forbehold aktualiseres, er leverandøren berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uanset om tilbuddet måtte være antaget eller ej, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

3.6 Stemmer leverandørens ordrebekræftelse ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.7 Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for leverandøren uden skriftlig bekræftelse fra leverandøren.

3.8 Har kunden anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.v., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt. Leverandøren beregner sig en timepris kr. 600 med tillæg af moms eller i alt kr. 750 pr. medgået time.

4. Begrænsninger i tilbud på montering

4.1 Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, omfatter tilbud på montage ikke:

  • el-arbejde og ledningsføring samt sikkerhedsafbryder
  • nødvendig brug af stillads eller lift
  • nedtagning af gammel markise
  • murerarbejde i forbindelse med forstærkning af mur
  • alle former for beslag, som ikke er angivet i ordrebekræftelsen

4.2 Prisen på montering er givet under forudsætning af, at der er fast og plant underlag. Det er kundens ansvar, at grundlaget kan bære markisen, med mindre andet er aftalt.

5. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

5.1 Produktinformation, illustrationer og oplysninger om tekniske data er kun vejledende. Leverandørens oplysninger er kun bindende, når dette er særskilt, udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

5.2 Specifikke krav fra kunden er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af leverandøren.

6. Levering og leveringstider

6.1 Levering og eventuel montering sker på kundens adresse, med mindre andet er aftalt og angivet i ordrebekræftelsen. Såfremt markisen leveres med fragtmand, er det kundens ansvar at kontrollere kassen for synlige skader. Er der tegn på skader på kassen, skal kunden underskrive fragtbrevet med forbehold.

6.2 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leverings-tidspunktet.

6.3 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er denne gældende under forudsætning af, at kunden rettidigt opfylder sine kontraktlige forpligtelser, såsom forudbetaling, godkendelse af tegninger og beregninger samt i øvrigt på opfordring rettidigt præciserer alle nødvendige detaljer ved leverancen.

6.4 Leverandøren er under alle omstændigheder berettiget til at forlænge en aftalt leveringstid med 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid.

6.5 Såfremt der, uvist af hvilken grund, sker ændring af specifikationer eller lignende, forlænges det aftalte leveringstidspunkt automatisk med en periode svarende til det yderligere tidsforbrug, de ændrede specifikationer medfører.

6.6 Der tages forbehold for udsolgte varer på grund af restordrer hos leverandøren.

6.7 Leverandøren skal i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, være ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte- /konsekvenstab.

6.8 Overskrider leverandøren den forlængede leveringstid, jf. punkt 6.3-6.6, er kunden berettiget til erstatning fra udløbet af den forlængede leveringstid. Erstatningskravet kan maksimalt udgøre 0,5 % beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Erstatningen kan samlet ikke overstige 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse, dog maksimalt kr. 20.000.

6.9 Overskrider leverandøren den forventede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, kan kunden ved skriftlig meddelelse til leverandøren kræve levering og fastsætte en sidste frist på minimum 2 uger til levering. Såfremt leverandøren herefter ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold som kunden bærer ansvaret for, eller som omfattes af ovenstående punkter 6.3-6.6, kan kunden ved skriftlig meddelelses til leverandøren hæve aftalen for så vidt angår den del, som ikke blev leveret.

6.10 Et eventuelt erstatningskrav skal gøres gældende skriftligt senest 5 arbejdsdage efter levering eller ophævelse har fundet sted, idet den i modsat fald er bortfaldet.

6.11 Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse som følge af omlevering, afhjælpning eller forhold der kan henføres under punkt 6.3-6.6.

6.12 Vælger kunden at ophæve aftalen, har kunden ret til erstatning i henhold til nærværende punkt 6.8. Herudover har kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser.

6.13 Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser, end hvad der følger af punkterne 6.8 og 6.9, gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på yderligere erstatning af nogen art eller anden form for kompensation.

7. Returret og kundens modtagelse af ydelsen

7.1 Kunden har i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler ingen ret til at returnere noget produkt eller nogen ydelse, medmindre dette udtrykkeligt skriftligt er aftalt med leverandøren. I så fald sker returneringen for kundens regning og risiko.

7.2 Såfremt kunden er forhindret i at modtage eller nægter at modtage den aftalte ydelse til den aftalte leveringstid, anses levering for at have fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt. Samtlige omkostninger, der påløber som følge heraf, bæres af kunden.

8. Priser

8.1 Angivne priser er inkl. moms. Oplysninger i prislister m.v. skal altid anses for vejledende. Angivne priser er uden montering, medmindre andet konkret er angivet i aftalen.

8.2 Ekstraydelser/-leverancer, hvorved forstås ydelser/produkter, der ikke fremgår af leverandørens ordrebekræftelse, afregnes i henhold til leverandørens til enhver tid gældende prislister.

9. Betaling

9.1 Ved salg på kredit betaler kunden senest ved aftalens indgåelse kr. 6.000 af købesummen/det aftalte vederlag eller min 20 %, hvis kr. 6.000 udgør mindre end 20 % af købesummen. Restkøbesummen forfalder til betaling 8 dage netto kontant efter fakturadato.

9.2 Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 2 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres leverandørens konto i leverandørens pengeinstitut.

9.3 Kunden kan ikke i nogen situation foretage modregning i købesummen, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling p.g.a. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Leverandøren er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af leverandøren.

9.4 Kan en aftale ikke gennemføres kontinuerligt, eller sker levering ad flere gange, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

10. Ejendomsforbehold ved kreditsalg

10.1 Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. Leverandøren er i tilfælde af kundens betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og kunden er forpligtet til at foretage udlevering. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som leverandøren måtte blive påført.

10.2 Kunden er uberettiget til at foretage videresalg, enhver form for overdragelse, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder udlæg, er kunden forpligtet til straks at give leverandøren meddelelse herom.

11. Reklamation samt fejl og mangler

11.1 Kunden er forpligtet til straks og senest 2 dage efter modtagelsen af en ydelse/ et produkt at foretage kontrol af ydelsen/ produktet samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Leverandøren hæfter alene for fejl og mangler, der er til stede på leveringstidspunktet. Konstaterer kunden eller burde kunden have konstateret fejl og mangler ved ydelsen/ produktet, der var til stede på leveringstidspunktet, skal kunden straks skriftligt reklamere til leverandøren med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

11.2 Leverandøren yder 5 års garanti på solgte markiser.

11.2.1 I de første 2 år efter markisens montering eller, såfremt montering ikke er foretaget af leverandøren, fra leveringstidspunktet finder købelovens regler om reklamation og mangelsbeføjelser anvendelse på nærværende aftale, jf. dog pkt. 10.3-10.6. Der ydes ikke en ny 5 års garanti periode på udskiftede dele, men derimod 2 års reklamationsret iht. købelovens regler herom.

11.2.2 Såfremt der i de følgende 3 år konstateres en mangel på en markise, påtager leverandøren sig at reparere markisen, således at denne er fuld funktionsdygtig eller at foretage omlevering, dersom omkostningerne herved skønnes at være lavere end ved afhjælpning. Der ydes ikke en ny 5 års garantiperiode eller en ny reklamationsret på dele udskiftet efter 2 år fra levering/montering af markisen. Også i disse tilfælde skal kunden reklamere inden for rimelig tid, efter at kunden har eller burde have opdaget manglen.

11.3 Leverandøren yder kun garanti, såfremt kunden opfylder følgende forudsætninger:

11.3.1 Såfremt markisen ikke er monteret af leverandøren, er kunden ansvarlig for, at markisen er monteret korrekt og forskriftsmæssigt. Kunden har bevisbyrden for, at montering er udført korrekt.

11.3.2 På en knækarmsmarkise skal der være et fald på minimum 25 cm. pr. udlægsmeter.

11.3.3 Markisen må ikke anvendes under uheldige vejrmæssige forhold, som fx (men ikke udtømmende) stærk blæst, regn, snefald og frostvejr. Under sådanne vejrmæssige forhold skal markisen være rullet ind.

11.3.4 Der skal løbende foretages service og vedligeholdelse af markisen. Ved forkert brug i øvrigt bortfalder garantien.

11.4 Såfremt leverandøren meddeler ikke at kunne foretage afhjælpning eller omlevering, er kunden berettiget til at hæve aftalen, såfremt den konstaterede mangel er væsentlig. Kunden kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab i overensstemmelse med punkt 10.5 og 10.6.

11.5 Leverandørens ansvar omfatter under ingen omstændigheder skader, som ikke kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Leverandørens ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 1/3 af den aftalte kontraktsum (hvis tale om en ydelse, da ekskl. materialer), idet leverandørens samlede maksimale erstatningsansvar dog aldrig kan overstige DKK 20.000,00.

11.6 Leverandøren hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, og uanset graden af uagtsomhed, ikke for følgeskader eller indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, konsekvenstab, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v.

11.7 Leverandøren er berettiget til at lade afhjælpning henholdsvis omlevering udføre af servicepartnere.

11.8 Har kunden gjort en fejl og/eller mangel gældende, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen fejl og/eller mangel, som kan gøres gældende over for leverandøren, har leverandøren ret til at kræve vederlag for det udførte arbejde i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste for service m.v.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, fejl eller mangler, der kan henføres til forkert brug af produktet eller manglende vedligeholdelse af produktet.

12.2 Ved brug af vindsensor/vindvagt bærer kunden det fulde ansvar for, at markisen ikke udsættes for vindhastigheder over det forskrevne.

12.3 Leverandøren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for korrosion, anløb, rust eller anden form for fugtskade på eventuelt behandlede emner/overflader.

12.4 Følgende forhold kan ikke betragtes som en mangel ved markisen eller montering:

  • Hvis dugen har buler/bobler i stoffet. Det kan forekomme ved sammensætning af flere stykker stof. Se figur 1-3.
  • Dugen har nuanceforskelle
  • Dugen rører knækarmene under udrulning af markisen
  • Dugen er slap, ved køb af markiser med et udfald større end 3000 mm
Figur 1 – Folder i dugen Figur 1 – Folder i dugen
Figur 2 - Bobler i dugen Figur 2 - Bobler i dugen
Figur 3 - Buler i dugen Figur 3 - Buler i dugen

13. Produktansvar

13.1 For produktansvar er leverandøren ansvarlig i henhold til de bestemmelser i Produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Leverandøren fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på leverandørens produktansvarsforsikring.